شماره خبر:  5594    تاريخ انتشار خبر:        ام اسفند ماه سال هجری شمسي  تعداد دفعات مشاهده خبر: 3177 مرتبه تا کنون

 17 ميليون تومان شهريه يك دانش آموز

حداكثر شهريه مدارس غيرانتفاعي شهر تهران در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 3 تهران، 17 ميليون و 430 هزار تومان و حداقل شهريه در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 5 تهران، 200 هزار تومان است.در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 510 هزار تومان، حداقل 840 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 178 هزار تومان است. در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 457 هزار تومان، حداقل 700 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 159 هزار تومان است.

در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 851 هزار تومان (43 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون تومان (7 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 851 هزار تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 796 هزار تومان (45 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 250 هزار تومان (10 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 557 هزار تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

در دبيرستان پسرانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 900 هزار تومان (52 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 250 هزار تومان ( افزايش نسبت به سال گذشته نداشته است) و ميانگين يك ميليون و 798 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در دبيرستان دخترانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 300 هزار تومان (46 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 500 هزار تومان ( 6 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 862 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.


در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 50 هزار تومان (63 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 860 هزار تومان ( افزايش نسبت به سال گذشته نداشته است) و ميانگين 2 ميليون و 438 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 350 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 600 هزار تومان و ميانگين 2 ميليون و 685 هزار تومان است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 185 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 500 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 782 هزار تومان است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 980 هزار تومان (32 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 800 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 863 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.


در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 800 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 800 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 800 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 2 تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 136 هزار تومان، حداقل 510 هزار تومان و ميانگين 863 هزار تومان است. در پيش‌دبستاني دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 139 هزار تومان، حداقل 570 هزار تومان و ميانگين 905 هزار تومان است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 556 هزار تومان، حداقل 710 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 124 هزار تومان است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 555 هزار تومان، حداقل 750 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 149 هزار تومان است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 831 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 40 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 377 هزار تومان است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 920 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 50 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 388 هزار تومان است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 635 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 415 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 999 هزار تومان است. در دبيرستان دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه 4 ميليون و 620 هزار تومان، حداقل 820 هزار تومان و ميانگين دو ميليون و 732 هزار تومان است.

در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 750 هزار تومان (10 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 235 هزار تومان (10 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 964 هزار تومان (9 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه 4 ميليون تومان، حداقل يك ميليون و 200 هزار تومان و ميانگين 3 ميليون و 426 هزار تومان است.

در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 300 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 486 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 692 هزار تومان است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 801 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 322 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 617 هزار تومان است.

در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 600 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 500 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 540 هزار تومان است.

در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 500 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 400 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 462 هزار تومان است.

*شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 3 تهران

شهريه پيش‌دبستاني و مدارس ابتدايي و راهنمايي منطقه 3 تهران اعلام نشده است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 350 هزار تومان (38 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 150 هزار تومان (12 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 261 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 400 هزار تومان (36 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل دو ميليون و 150 هزار تومان (15درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين دو ميليون و 257 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 17 ميليون و 430 هزار تومان (501 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 3ميليون و 200 هزار تومان (12 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 3 ميليون و 688 هزار تومان (35 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 530 هزار تومان (35 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 645 هزار تومان (34 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين 3 ميليون و 279 هزار تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 300 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 200 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 262 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 300 هزار تومان (17 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 250 هزار تومان (21 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 630 هزار تومان (7 درصد كاهش نسبت به سال قبل) است.
در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 300 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 50 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 190 هزار تومان (23درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 400 هزار تومان (72 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 250 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 950 هزار تومان (51 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 4 تهران

در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 446 هزار تومان (53 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 683 هزار تومان (48 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 98 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 572 هزار تومان (48 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 792 هزار تومان (4 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 91 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 795 هزار تومان، حداقل 899 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 197 هزار تومان است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 619 هزار تومان، حداقل 756 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 188هزار تومان است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 81 هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 783 هزار تومان (12 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 501 هزار تومان (8 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 75 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 100 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 464 هزار تومان است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 90 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 330 هزار تومان و ميانگين 2 ميليون و 264 هزار تومان است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 50 هزار تومان (106 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 350 هزار تومان (افزايش نسبت به سال قبل نداشته است) و ميانگين 2 ميليون و 348 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 863 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 543 هزار تومان (2 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 676 هزار تومان (9 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 957 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 695 هزار تومان (6 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 804 هزار تومان (2 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 402 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون تومان (11 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 242 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 530 هزار تومان (7 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 170 هزار تومان (4 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 383 هزار تومان (يك درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 5 تهران

در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون تومان (38 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 550 هزار تومان (13 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 777 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه 850 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 530 هزار تومان (5 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 723 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 700 هزار تومان (38 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 830 هزار تومان (يك درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 79 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال قبل)است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 400 هزار تومان (200 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 950 هزار تومان (9 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 135هزار تومان (36 درصد افزايش نسبت به سال قبل)است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 400 هزار تومان (41 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 200 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 812 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 100 هزار تومان(8 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 566 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 600 هزار تومان (40 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 200 هزار تومان (افزايش نسبت به سال قبل نداشته است)و ميانگين 2 ميليون و 592 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 200 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 350 هزار تومان (9 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 265 هزار تومان (17 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 180 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 350 هزار تومان (17 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 700 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 380 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 250 هزار تومان (15 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 325 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 430 هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 300 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 345 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 350 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 350 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 350 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 6 تهران

در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه 5 ميليون و 666 هزار تومان، حداقل 817 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 432 هزار تومان است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 100 هزار تومان، حداقل 900 هزار تومان و ميانگين 972 هزار تومان است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 400 هزار تومان، حداقل يك ميليون تومان و ميانگين يك ميليون و 205 هزار تومان است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 400 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 50 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 215 هزار تومان است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 500 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 550 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 957 هزار تومان است. در دبيرستان دخترانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 500 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 161 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 943 هزار تومان است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 980 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 400 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 3 ميليون و 237 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 980 هزار تومان، حداقل 2 ميليون و 850 هزار تومان و ميانگين 3 ميليون و 317 هزار تومان است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 750 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 400 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 640 هزار تومان است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 800 هزار تومان ، حداقل يك ميليون و 700 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 750 هزار تومان است.
در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 750 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 300 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 510 هزار تومان است.در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 800 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 550 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 675 هزار تومان است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 7 تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 654 هزار تومان (45 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 531 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 598 هزار تومان (32 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در پيش‌دبستاني دخترانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 584 هزار تومان (30 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 570 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 577 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 974 هزار تومان (44 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 780 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 859 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 940 هزار تومان (42 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 820 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 880 هزار تومان است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 580 هزار تومان (37 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 540 هزار تومان (افزايش نسبت به سال گذشته نداشته است) و ميانگين يك ميليون و 117 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 480 هزار تومان (36 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 960 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 204 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 340 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 600 هزار تومان (2 درصد كاهش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 928 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 260 هزار تومان (33 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 625 هزار تومان (11 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 45 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 260 هزار تومان (40 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 900 هزار تومان (افزايش نسبت به سال گذشته نداشته است) و ميانگين 2 ميليون و 625 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 125 هزار تومان (33 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 2 ميليون و 200 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 816 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 995 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 530 هزار تومان (9 درصد كاهش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 842 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 995 هزار تومان (47 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 530 هزار تومان (2 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 842 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 850 هزار تومان (38 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 365 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 604 هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 788 هزار تومان (49 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 558 هزار تومان (11درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 673 هزار تومان (30 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 8 تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه 837 هزار تومان (47 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 355 هزار تومان (3 درصد كاهش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 528 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در پيش‌دبستاني دخترانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه 880 هزار تومان (82 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 590 هزار تومان (64 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 742 هزار تومان (71 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 107 هزار تومان (30 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 608 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 803 هزار تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه 979 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 568 هزار تومان (12 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 723 هزار تومان (17 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 660 هزار تومان (69 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 861 هزار تومان (12 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 154 هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 399 هزار تومان (44 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 705 هزار تومان (12 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 89 هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 287 هزار تومان (30 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 601 هزار تومان (19 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 896 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 35 هزار تومان (32 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 38 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 62 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 223 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 424 هزار تومان (13درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 952 هزار تومان (19 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 520 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 758 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 721 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 62 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 2 ميليون و 62 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 62 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 727 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 727 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 727 هزار تومان (30درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 587 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 342 هزار تومان (19 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 464 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 565 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 565 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 565 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 9 تهران

در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه 550 هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 415 هزار تومان (11 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 486 هزار تومان (17 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه 540 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 500 هزار تومان (10 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 520 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه 880 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 690 هزار تومان (8 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 758 هزار تومان (17 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه 780 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 720 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 750 هزار تومان (19 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 500 هزار تومان (40 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 250 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 500 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 950 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 200 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 400 هزار تومان (32 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 800 هزار تومان (17درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 100 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 350 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 2 ميليون و 70 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 217 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 320 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 100 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 210 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 120 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 100 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 106 هزار تومان (22درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه 950 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل شهريه 950 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)و ميانگين 950 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه 700 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 640 هزار تومان (5 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 660 هزار تومان (7 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 10 تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 10 تهران، حداكثر شهريه 470 هزار تومان، حداقل 470 هزار تومان و ميانگين 470 هزار تومان است. در پيش‌دبستاني دخترانه منطقه 10 تهران، حداكثر شهريه 562 هزار تومان، حداقل 400 هزار تومان و ميانگين 462 هزار تومان است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 10 تهران، حداكثر شهريه 600 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل600 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 600 هزار تومان (19 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 10 تهران، حداكثر شهريه 600 هزار تومان (33 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 533 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 563 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 10 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 66 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 744 هزار تومان (13 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 828 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 10 تهران، حداكثر شهريه 800 هزار تومان (33 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 734 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 767 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 10 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 222 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 202 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 212 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 10 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 507 هزار تومان (35 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 296 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 10 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 745 هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 100 هزار تومان (39 درصد كاهش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 719 هزار تومان (3 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 11 تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه 540 هزار تومان، حداقل 500 هزار تومان و ميانگين 517 هزار تومان است. در پيش‌دبستاني دخترانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه 550 هزار تومان، حداقل 520 هزار تومان و ميانگين 535 هزار تومان است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه 900 هزار تومان، حداقل 780 هزار تومان و ميانگين 828 هزار تومان است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه 920 هزار تومان، حداقل 900 هزار تومان و ميانگين 910 هزار تومان است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 260 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 90 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 157 هزار تومان است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 310 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 180هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 123 هزار تومان است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 150 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 155 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 811 هزار تومان است. در دبيرستان دخترانه منطقه 11تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 950 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 800 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 875 هزار تومان است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 700 هزار تومان (121 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 532 هزار تومان (121درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 157 هزار تومان (121 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 150 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 900 هزار تومان و ميانگين 2 ميليون و 25 هزار تومان است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 250 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 850 هزار تومان و ميانگين 2 ميليون و 83 هزار تومان است. در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 800 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 500 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 650 هزار تومان است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 12 تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 120 هزار تومان (87 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 320 هزار تومان (7 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 681 هزار تومان (44 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در پيش‌دبستاني دخترانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه 960 هزار تومان (110 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 480 هزار تومان (13 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 755 هزار تومان (44 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 400 هزار تومان (56 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 400 هزار تومان (7 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 881 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 200 هزار تومان (35 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 600 هزار تومان (افزايش نسبت به سال گذشته نداشته است) و ميانگين 930 هزار تومان (19 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 450 هزار تومان (45 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 650 هزار تومان (افزايش نسبت به سال گذشته نداشته است) و ميانگين 960 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 300 هزار تومان (52 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 650 هزار تومان (8 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 31 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 587 هزار تومان (36 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 265 هزار تومان (12 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 766 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و502 هزار تومان (35 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 150 هزار تومان (15 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 739 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 915 هزار تومان (62 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 610 هزار تومان (8 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 684 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 770 هزار تومان (35 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 495 هزار تومان (15 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 675 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 375 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 375 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 375 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 13 تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه 693 هزار تومان (47 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 693 هزار تومان (47 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 693 هزار تومان (47 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در پيش‌دبستاني دخترانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه 728 هزار تومان (58 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 710 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 693 هزار تومان (46 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه 693 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 693 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 693 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه 728 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 710 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 722 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 32 هزار تومان (30 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 837 هزار تومان (10 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 952 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه 992 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 932 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 958 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 599 هزار تومان (34 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 64 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 334 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و650 هزار تومان (39 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 367 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 509 هزار تومان (32 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 700 هزار تومان (91 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 975 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 262 هزار تومان (44 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 476 هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 2 ميليون و 92 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 284 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 751 هزار تومان (48 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 751 هزار تومان (48 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 751 هزار تومان (48 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 648 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 648 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 648 هزار تومان است.
در بخش بزرگسال پسرانه، حداكثر شهريه يك ميليون و 466 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 217 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 333 هزار تومان است. در بخش بزرگسال دخترانه نيز حداكثر شهريه يك ميليون و 900 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 900 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 900 هزار تومان است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 14تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 14 تهران، حداكثر شهريه 462 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 438 هزار تومان (13 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 450 هزار تومان (17 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 14 تهران، حداكثر شهريه 927 هزار تومان (47 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 628 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 784 هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 14 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 217 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 120 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 14 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 115 هزار تومان (33 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 721 هزار تومان (15 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 965 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 14 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 777 هزار تومان (48 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 310 هزار تومان (15 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 511 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 14 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و770 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 524 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 618 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 14 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 62 هزار تومان (36 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 600 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 859 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 14 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 55 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 2 ميليون و 935 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 984 هزار تومان (19 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 14 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 257 هزار تومان (37 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 190 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 223 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 14 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 185 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 185 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 185 هزار تومان است.
در بخش بزرگسال پسرانه، حداكثر شهريه يك ميليون و 44 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 44 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 44 هزار تومان است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 15 تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 15 تهران، حداكثر شهريه 422 هزار تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 375 هزار تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 395 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در پيش‌دبستاني دخترانه منطقه 15 تهران، حداكثر شهريه 426 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 372 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 399 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 15 تهران، حداكثر شهريه 691 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 579 هزار تومان (3 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 627 هزار تومان (14درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 15 تهران، حداكثر شهريه 673 هزار تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 579 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 626 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 15 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 16 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 827 هزار تومان (19درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 892 هزار تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 15 تهران، حداكثر شهريه 827 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 827 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 827 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 15تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 384 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل911 هزار تومان (7 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 159هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 15 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 556 هزار تومان (15 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 556 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 556 هزار تومان است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 15 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 520 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 332 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 402 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 15 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 581 هزار تومان (38 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 581 هزار تومان (38 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 581 هزار تومان (38 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 16 تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 16 تهران، حداكثر شهريه 330 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 324 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 327 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در پيش‌دبستاني دخترانه منطقه 16 تهران، حداكثر شهريه 335 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 335 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 335 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 16 تهران، حداكثر شهريه 544 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 500 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 522 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 16 تهران، حداكثر شهريه 517 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و حداقل 517 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 16 تهران، حداكثر شهريه 724 هزار تومان و در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 16 تهران، حداكثر شهريه 780 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 771 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 16 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 255 هزار تومان (35 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 115 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 117هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 16 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 211 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 196 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 204 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 16 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 224 هزار تومان (34 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 201 هزار تومان (34 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 126 هزار تومان (34 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 16 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 41 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 2 ميليون و 26 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 33 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 17 تهران

در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 17 تهران، حداكثر شهريه 535 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 535 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 17 تهران، حداكثر شهريه 725 هزار تومان (12 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و حداقل شهريه 725 هزار تومان (12 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در دبيرستان دخترانه منطقه 17 تهران، حداكثر شهريه 700 هزار تومان (5 درصد كاهش نسبت به سال گذشته) و حداقل 700 هزار تومان (5 درصد كاهش نسبت به سال گذشته) است. در هنرستان‌ كاردانش دخترانه منطقه 17 تهران، حداكثر شهريه 720 هزار تومان و حداقل 720 هزار تومان است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 18تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 18 تهران، حداكثر شهريه 499 هزار تومان، حداقل 440 هزار تومان و ميانگين 467 هزار تومان است. در پيش‌دبستاني دخترانه منطقه 18 تهران، حداكثر شهريه 520 هزار تومان و حداقل 520 هزار تومان است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 18 تهران، حداكثر شهريه 612 هزار تومان، حداقل 440 هزار تومان و ميانگين 517 هزار تومان است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 18 تهران، حداكثر شهريه 690 هزار تومان و حداقل 690 هزار تومان است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 18 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 18 هزار تومان، حداقل 829 هزار تومان و ميانگين 914 هزار تومان است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 18 تهران، حداكثر شهريه 890 هزار تومان و حداقل شهريه 890 هزار تومان است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 18 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 143 هزار تومان و حداقل يك ميليون و 143هزار تومان است. در دبيرستان دخترانه منطقه 18 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 28 هزار تومان و حداقل يك ميليون و 28 هزار تومان است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 18 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 596 هزار تومان و حداقل يك ميليون و 596 هزار تومان است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 18تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 38 هزار تومان و حداقل يك ميليون و 38 هزار تومان است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 18 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 575 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 170 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 244 هزار تومان است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 18 تهران، حداكثر شهريه 970 هزار تومان و حداقل 770 هزار تومان است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 19 تهران

در پيش‌‌دبستاني پسرانه منطقه 19 تهران، حداكثر شهريه 480 هزار تومان و حداقل 480 هزار تومان است در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 19 تهران، حداكثر شهريه 528 هزار تومان و حداقل 528 هزار تومان است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 19 تهران، حداكثر شهريه 480 هزار تومان و حداقل 480 هزار تومان است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 19 تهران، حداكثر شهريه 578 هزار تومان و حداقل 578 هزار تومان است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 19 تهران، حداكثر شهريه 871 هزار تومان، حداقل شهريه 767 هزار تومان و ميانگين 806 هزار تومان است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 19 تهران، حداكثر شهريه 943 هزار تومان و حداقل 943 هزار تومان است. در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 19 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 320 هزار تومان و حداقل يك ميليون و 320 هزار تومان است.منبع خبر : تابناك - http://www.tabnak.ir/pages/?cid=14289 
اخبار مرتبط

مداحي كه نرخ ميليوني دارند!
منتشر شده در تاريخ: 23/08/1391

عجیب ترین وجالب ترین استفتائات از مراجع تقلید
منتشر شده در تاريخ: 15/05/1391

مهر:کت و شلوار ایرانی با مارک خارجی / مدیرانی که مارک باز شدند
منتشر شده در تاريخ: 20/03/1391

اسرار نام های حضرت فاطمه (س)
منتشر شده در تاريخ: 06/02/1391

آنقدر زشتی دروغ از بین رفته که...
منتشر شده در تاريخ: 28/09/1390

جلسه مولودی خوانی زنانه/ ابرو کمونم،عزیز جونم،شور وجودم!
منتشر شده در تاريخ: 22/04/1390

تاثیر ذکر «لاحول و لا قوه الا بالله»
منتشر شده در تاريخ: 29/03/1390

لیلة الرغائب؛ شب بخشش‌های بی‌پایان
منتشر شده در تاريخ: 19/03/1390

لقمه‌های حرام در برخی رستورانهای تهران
منتشر شده در تاريخ: 28/02/1390

شکل جدید اداره راه و ترابری اهواز: "روی قالی در پیاده رو" (تصویری)
منتشر شده در تاريخ: 08/12/1389

رد پای آبزیان حرام در فروشگاه‌های معتبر +عکس/ پاسخ مراجع
منتشر شده در تاريخ: 22/09/1389

برخي مسؤولان ایرانی نخوانند : دلیل جالب برکناری دو مقام اروپایی!
منتشر شده در تاريخ: 29/08/1389

همه فهمیدند، جز سازمان مربوطه!
منتشر شده در تاريخ: 09/06/1389

پيتزا با گوشت گراز در تهران + عكس
منتشر شده در تاريخ: 20/05/1389

"آمین" بعد از سوره حمد نماز را باطل می‌کند
منتشر شده در تاريخ: 08/04/1389

استفتایی درخصوص نگهداري سگ خانگي
منتشر شده در تاريخ: 27/03/1389

حمله به مسلمانان به خاطر نخوردن مشروب!
منتشر شده در تاريخ: 27/03/1389

شور چشمی یا چشم زخم چیست؟
منتشر شده در تاريخ: 17/03/1389

"اشرافیت را به فرهنگ تبدیل کردند"
منتشر شده در تاريخ: 09/01/1389

الکلهای خوراکی در داروخانه ها و سوپرمارکتها!
منتشر شده در تاريخ: 09/12/1388

خاطرات یک نویسنده از اجرای یک نمایش وقیح تجاوز به عنف در جشن هنر شیراز
منتشر شده در تاريخ: 09/12/1388

فروش مشکوک كتاب خاطرات خواننده زن لس آنجلسی در ميدان انقلاب!
منتشر شده در تاريخ: 08/11/1388

کارخانه‌اي که هفت سال است کار مي‌کند، امسال افتتاح مي‌شود! (+ تصاوير)
منتشر شده در تاريخ: 27/10/1388

انتقاد شدید علم الهدی از اظهارات اخیر مشایی
منتشر شده در تاريخ: 26/10/1388

فروش برگه‌های بخت آزمایی در مازندران!
منتشر شده در تاريخ: 10/09/1388

خاطراتي از شیوه زندگي شهيد بهشتي(ره)
منتشر شده در تاريخ: 23/08/1388

از پيامك سازي براي احمدي ن‍ژاد تا رواني خواندن كروبي
منتشر شده در تاريخ: 03/06/1388

خاطره قالیباف از رویت امام زمان در خواب
منتشر شده در تاريخ: 15/05/1388

محل سکونت 60 درصد مسئولان کشور
منتشر شده در تاريخ: 14/05/1388

در محضر مرحوم علامه کرباسچیان:آدم شویم
منتشر شده در تاريخ: 18/04/1388

تبلیغ رسمی یک فرقه ضاله در خیابان‏های تهران
منتشر شده در تاريخ: 02/03/1388

احمدی نژاد، ناگفته های ژنو را روایت کرد
منتشر شده در تاريخ: 23/02/1388

داستان نفوذ چشم بادامی ها در بازار کالاهای مذهبی
منتشر شده در تاريخ: 10/02/1388

احمدی‏نژاد: بیسکوئیت مال اداره است يا شخصي است؟
منتشر شده در تاريخ: 07/02/1388

صحبت های ضبط شده پسر احمدی نژاد و کتابی درباره زندگی رئیس جمهور
منتشر شده در تاريخ: 06/02/1388

ناگفته‌های رفسنجانی از آغاز اختلاف آیت‌الله منتظری با امام
منتشر شده در تاريخ: 30/01/1388

ماجرای ترک سیگار میرحسین موسوی
منتشر شده در تاريخ: 24/01/1388

تبلیغ ناشر کتاب "آیات شیطانی" در ایران
منتشر شده در تاريخ: 24/01/1388

سخنرانی منتشرنشده‏ شهید آوینی درباره سینما
منتشر شده در تاريخ: 20/01/1388

مسافر پرواز 1276 به مقصد تهران
منتشر شده در تاريخ: 16/01/1388

مدعي پيامبري روانه تيمارستان شد
منتشر شده در تاريخ: 19/12/1387

گزارش خواندنی خبرنگار آمریکایی از مشهد و حرم امام رضا (ع)
منتشر شده در تاريخ: 18/12/1387

فاطمه رجبی: در خفقان به سر می‌برم
منتشر شده در تاريخ: 18/12/1387

چند درصد ایرانی ها مذهبی اند؟
منتشر شده در تاريخ: 03/12/1387

فرد مدعي پيامبري در ساوجبلاغ دستگير شد
منتشر شده در تاريخ: 27/11/1387

مصاحبه با خواننده معروف لس‌آنجلسي با نام مستعار در يك روزنامه پر تيراژ
منتشر شده در تاريخ: 19/10/1387

گنجي: وجود خدا را هم نمي‌شود اثبات كرد
منتشر شده در تاريخ: 04/10/1387

اعدام یک مدعی امامت در قم
منتشر شده در تاريخ: 02/10/1387

بچه ها در این موبایل ها چه تصويرهاي ناهنجاري به يكديگر نشان مي‌دهند
منتشر شده در تاريخ: 21/09/1387

6 روش تبليغ گسترده مسيحيت در ايران
منتشر شده در تاريخ: 18/09/1387

آیت الله نوری همدانی: شطرنج فی نفسه حرام است اما...
منتشر شده در تاريخ: 10/09/1387

ادعای خدایی در خوزستان!
منتشر شده در تاريخ: 02/09/1387

نامه جنبش عدالتخواه به ستاد امر به معروف
منتشر شده در تاريخ: 29/08/1387

موضوع: دستور العمل ختم صلوات!
منتشر شده در تاريخ: 20/08/1387

حاج احمد آقا: از نظر امام فتح خرمشهر بهترین زمان برای پایان جنگ بود
منتشر شده در تاريخ: 18/08/1387

خريد تجهيزات ماهواره خيانت به خانواده
منتشر شده در تاريخ: 11/08/1387

تاکید آيت الله سبحاني بر تفكيك دختر و پسر در دانشگاه
منتشر شده در تاريخ: 20/07/1387

پیشنهاد تشکیل قوه امر به معروف و نهی از منکر
منتشر شده در تاريخ: 18/07/1387

رواج شيطان پرستي در ايران
منتشر شده در تاريخ: 09/07/1387

توهين مكرر كوكاكولا به اسلام و بي تفاوتي مسيولان
منتشر شده در تاريخ: 04/07/1387

تبليغ شركت صهيونيستي در ورزشگاه مشهد
منتشر شده در تاريخ: 27/06/1387

واكنش دفتر رييس جمهوري به بيانيه احمد توكلي
منتشر شده در تاريخ: 27/06/1387

ادعای مضحک شرق شناس آلمانی:پیامبري به نام محمد وجود نداشته
منتشر شده در تاريخ: 24/06/1387

پسر 17 ساله، رابط قلابی امام زمان
منتشر شده در تاريخ: 20/06/1387

حائری شیرازی: زيبارويان تلويزيون روزه را باطل مي كنند
منتشر شده در تاريخ: 16/06/1387

چقدر خنده داره که...!
منتشر شده در تاريخ: 14/06/1387

آدامس اوربيت حلال است يا حرام؟
منتشر شده در تاريخ: 12/06/1387

امام جمعه مهریز:زنان بدحجاب مانند الاغ های پالان دار هستند
منتشر شده در تاريخ: 09/06/1387

آيت‌الله يزدي: خواندن ترجمه قرآن، خواندن قرآن نيست
منتشر شده در تاريخ: 09/06/1387

یک طلبه خوش ذوق واين بار قطعي برق
منتشر شده در تاريخ: 30/05/1387

طلبه سيرجاني به 23 ماه حبس محكوم شد
منتشر شده در تاريخ: 23/05/1387

حضور دختر و پسرجوان در عطرفروشي های مترو انحراف از اسلام است
منتشر شده در تاريخ: 21/05/1387

ايرانيان و معضل همه روزه‌اي به نام صف!
منتشر شده در تاريخ: 20/05/1387

توزيع سي‌دی معرفی فرقه بهائيت در تهران
منتشر شده در تاريخ: 15/05/1387

خاطرات ناطق نوري از سمتش در دفتر رهبري
منتشر شده در تاريخ: 14/05/1387

نامه‌ي خداحافظي پهلوان ایران خطاب به ملت
منتشر شده در تاريخ: 03/05/1387

حاشيه‌هاي سفر/ جليلي در first classننشست
منتشر شده در تاريخ: 03/05/1387

ماجرای شهادت شهید عباس دوران؛
منتشر شده در تاريخ: 30/04/1387

طلبه سيرجاني همچنان در بازداشت به سر مي‌برد
منتشر شده در تاريخ: 29/04/1387

روایت کارگزاران از ایده 50 هزارتومانی کروبی
منتشر شده در تاريخ: 23/04/1387

آيت‌الله اشتهاردي به ملكوت اعلي پيوست
منتشر شده در تاريخ: 19/04/1387

ناطق نوری: روحانیون نترسند؛ اثبات کنند فلان کس کاخ دارد
منتشر شده در تاريخ: 18/04/1387

استفاده از اماکن ورزشی برای رقص ممنوع
منتشر شده در تاريخ: 16/04/1387

حمله بی سابقه فاطمه رجبی به قالیباف
منتشر شده در تاريخ: 06/04/1387

همسر شهید رجایی:رجایی اگر بود رفتاری مثل گذشته نداشت
منتشر شده در تاريخ: 05/04/1387

بیانیه دفتر آیت الله مکارم درباره پالیزدار
منتشر شده در تاريخ: 02/04/1387

روایت ولایتی از سفره شراب در زیمبابوه و تقید مذهبی آیت الله خامنه ای
منتشر شده در تاريخ: 23/03/1387

یک خبر مهم در مورد پاليزدار
منتشر شده در تاريخ: 23/03/1387

مخالفت با برگزاري کنسرت کريس دي برگ
منتشر شده در تاريخ: 22/03/1387

دومین نماینده هم به اتهام اخلاقی بازداشت شد
منتشر شده در تاريخ: 22/03/1387

اطلاعات تازه‌‌اي از تبليغ بت‌پرستي در ايران
منتشر شده در تاريخ: 13/03/1387

آيت‌الله مكارم: حامل رحم اجاره‌اي با نوزاد محرم مي‌شود
منتشر شده در تاريخ: 12/03/1387

روايت خواندني منجي رفسنجاني از ترور
منتشر شده در تاريخ: 07/03/1387

چشم ما به تبليغ «بت‌پرستي» ‌روشن!
منتشر شده در تاريخ: 05/03/1387

نکاتی درباه باجگيري يك سايت خبري
منتشر شده در تاريخ: 02/03/1387

توليد فاضلاب جعلي براي حفظ آبرو مقابل وزير
منتشر شده در تاريخ: 31/02/1387

خاطره فوتبالی ابطحی: شمخانی باید برقصه!
منتشر شده در تاريخ: 30/02/1387

مديريت امام‌زمان و وظيفه ما
منتشر شده در تاريخ: 23/02/1387

هورا كشيدن و كف زدن در برنامه‌هاي كودك قابل پذيرش نیست
منتشر شده در تاريخ: 23/02/1387

اسلام آوردن جوان چيني در اراك
منتشر شده در تاريخ: 19/02/1387

ابعاد تازه‌اي از قتلهاي زنجيره‌اي از زبان حسينيان
منتشر شده در تاريخ: 18/02/1387

حمله عجيب عبدالله شهبازي به حجت‌الاسلام حسينيان
منتشر شده در تاريخ: 15/02/1387

نظر آيت الله صانعي در مورد اجراي حكم سنگسار
منتشر شده در تاريخ: 07/02/1387

نظر مراجع در مورد ماءالشعير الکل دار
منتشر شده در تاريخ: 01/02/1387

اعتراف سلمان رشدی پس از 18 سال
منتشر شده در تاريخ: 20/01/1387

ابطحي: صداي سياوش قميشي قشنگ است...!!!
منتشر شده در تاريخ: 19/01/1387

توضیحات نماینده بالتیکا درباره ماءالشعیر الکلی
منتشر شده در تاريخ: 19/01/1387

ماء‏الشعير الکل‏دار در فروشگاه‌هاي تهران
منتشر شده در تاريخ: 18/01/1387

ساخت فیلم موهن به پیامبر توسط یک ایرانی
منتشر شده در تاريخ: 11/01/1387

دغدغه های آيت‌الله سيستاني درباره اوضاع فرهنگي و فكري ايران
منتشر شده در تاريخ: 10/01/1387

انتشار اینترنتی فیلم نماینده هلند علیه اسلام
منتشر شده در تاريخ: 10/01/1387

تجلیل روزنامه‌نگار خارج نشین از حالات آیت الله خامنه‌ای در سلول
منتشر شده در تاريخ: 10/01/1387

پرده‌برداري از گنبد جديد حرم جوانترين امام
منتشر شده در تاريخ: 08/01/1387

شایعات درمورد آیت‏الله بهجت تکذیب شد
منتشر شده در تاريخ: 24/12/1386

کسی با زور به بهشت نمی رود
منتشر شده در تاريخ: 21/12/1386

یک زن مدعی عرفان: خدا برایم جفت بهشتی فرستاده
منتشر شده در تاريخ: 02/12/1386

ادعاي شرم‌آور يك اسقف درباره مسيح
منتشر شده در تاريخ: 01/12/1386

مرگ ناگهاني سردبير هتاك به پيامبر
منتشر شده در تاريخ: 30/11/1386

بی اطلاعی یک مسئول قرآنی از تعداد سوره ها
منتشر شده در تاريخ: 24/11/1386

یک طلبه خوش ذوق و قطعی گاز
منتشر شده در تاريخ: 17/11/1386

زن شياد خود را نماينده پيامبر معرفي مي کرد
منتشر شده در تاريخ: 14/11/1386

آیاسروش، نزول قرآن از جانب خدا را انكار كرده است؟
منتشر شده در تاريخ: 14/11/1386

واكنش مناسب رئيس‌جمهور به برخي دخالت ها در عزاداري
منتشر شده در تاريخ: 27/10/1386

عزاداري انگليسي صهيونيستي نميخواهيم
منتشر شده در تاريخ: 25/10/1386

طرح سيا براي براندازي تشيع
منتشر شده در تاريخ: 25/10/1386

فعال شدن پلیس هیئت ها در کرج
منتشر شده در تاريخ: 25/10/1386

راه‌اندازي وب‌سايت ويژه محرم
منتشر شده در تاريخ: 24/10/1386

تعويض رايگان تمثال‌ها با تصاوير عاشورايي
منتشر شده در تاريخ: 22/10/1386

آگهی مولودی خوانی خانم دلیری همراه با شو لباس
منتشر شده در تاريخ: 06/10/1386

آيت الله مكارم:گاهي مجالس عزاداري خوب است و شيوه عزاداري در شان ائمه (ع) نيست
منتشر شده در تاريخ: 13/09/1386