شماره خبر:  15466    تاريخ انتشار خبر:        ام فروردین ماه سال هجری شمسي  تعداد دفعات مشاهده خبر: 9389 مرتبه تا کنون

 تصوير زندگي پس از مرگ از ديدگاه آيات و روايات (4)

fiogf49gjkf0d
آنچه گذشت ...

تصویر لحظه احتضار با استفاده از آیات و روایات(1)

تصوير زندگي پس از مرگ از ديدگاه آيات و روايات (2)

تصوير زندگي پس از مرگ از ديدگاه آيات و روايات (3)

... از دیدن شخصی که روبرویم نشسته بود در تعجب فرو رفتم. جوانی خوش سیما و خوش سیرت بود که با انگشت اشک از گوشه چشمانم پاک کرد و لبخندی هدیه ام نمود.

به نشانه ادب سلام کردم و در مقابلش دو زانو بر جای نشستم و خیره به چشمان زیبایش، حیرت زده زیر لب زمزمه کردم: «فتبارک الله احسن الخالقین»

پس آنگاه با صدایی رسا پرسیدم: شما کیستید که دوست و همدم من در این لحظه های وحشت و غربت گشته اید.

در حالیکه لبخند بر لبانش نقش بسته بود پاسخ داد: غریبه نیستم، از آشنایان این دیار توأم و همدم و مونس این راه پر خطر.

گفتم: زهی توفیق اما براستی تو کیستی؟ بی شک از اهالی آن دنیای غریب نیستی، زیرا در تمام عمرم کسی به زیبایی تو ندیده و نیافته ام!

با همان لبحند همیشگی که برلبانش نقش بسته بود با طعنه گفت: حق داری مرا نشناسی! چرا که در دنیا نسبت به من کم توجه بودی. من نتیجه ذره ذره خیر توأم که اینک مرا به این صورت می بینی.(1) نامم «نیک» و هادی و راهنمای تو در این راه پرخطر می باشم.

* آمدن گناه
آنگاه از من خواست که پرونده سمت راستم را به او بسپارم. پرونده را به او سپردم و گفتم: از اینکه مرا از تنهایی رهایی بخشیدی و همدم و همراه من در این سفر خواهی بود بسیار ممنونم و سپاسگذار.

گفت: تا آنجایی که در توان باشد، برای لحظه ای تنهایت نخواهم گذاشت(2) مگر آنکه ..
رنگ از رخسارم پرید، وحشتزده پرسیدم : مگر چه؟ً

گفت: مگر آنکه آن شخص دیگر که هم اکنون از راه می رسد بر من غلبه یابد که دیگر خود دانی و آن همراه!

پرسیدم آن شخص کیست؟

گفت: تا آنجا که به یاد دارم، فقط نامه اعمال سمت راستت را به من سپردی، اما نامه اعمال دست چپ تو، هنوز بر شانه ات آویزان است و چیزی نمی گذرد، شخص دیگری که نامش «گناه» است او را از تو بازپس خواهد گرفت. آنگاه اگر او بر من غلبه پیدا کند با او همنشین خواهی شد و گرنه در تمام این راه پر خطر تو را همراه خواهم بود.

گفتم پرونده او را می دهیم تا از اینجا برود. نیک گفت: او نتیجه اعمال ناپسند توست و دوست دارد در کنارت بماند.

گفتگوهامان ادامه داشت تا اینکه احساس کردم ...

ادامه از قسمت قبل ...

منبع: کتاب سرگذشت ارواح دربرزخ/ اصغر بهمنی
_________________________________
مابع:
1- بحارالانوار/ ج6.باب 8
2- بحارالانوار/ج6.باب 7... احساس کردم بوی بسیار نامطبوعی شامه ام را آزار می دهد.

آن بوی متعفن تمام فضا را پر کرد و باعث قطع گفتگوهایمان شد. در این لحظه هیکل زشت و کریهی در قبر ظاهر شد(1).از ترس خودم را به نیک رساندم و محکم او را در بر گرفتم. ناگهان دست کثیف و متعفنش را بر گردنم آویخت و قهقهه زنان فریاد برآورد: خوشحالم دوست من، خوشحالم و بسیار خوشحال و باز همان قهقهه مستانه اش را سر داد.
ترس و اضطراب سراسر وجودم را فرا گرفت. زبانم به لکنت افتاد و طپش قلبم شدت یافت و دیگر هیچ نفهمیدم. وقتی به هوش آمدم، سرم بر زانوی نیک بود. اما با دیدن چهره خون آلود نیک غم عالم در دلم نشست. گمان کردم که آن هیکل متعفن یعنی -گناه- بر او فائق آمده و پیروز گشته. اما نیک که دانست چه در قلبم می گذرد، صورت برصورتم نهاد و آهسته گفت: غم مخور، بلاخره توانستم پس از یک درگیری و کشمکش پرونده اش را بدهم و او را برای مدتی دور سازم.(2)

برخاستم و در حالی که اشک در چشمانم حلقه زده بود، دست بر گردن نیک انداختم و گفتم: من دوست دارم تو همیشه در کنارم باشی، از آن شخص بدهیکل زشت رو بیزارم و ترسان. راستی که تنهایی به مراتب از بودن در کنار او برایم بسیار لذت بخش تر است؛ چرا که وقتی گناه در کنام قرار می گیرد، وحشتی بزرگ به من دست می دهد.(3)

نیک با حالتی خاص گفت: البته او هم حق دارد که در کنار تو باشد، زیرا این چیزی است که خودت خواسته ایی.

با تعجب گفتم: من؟! من هرگز خواهان او نبود ام.

گفت: به هر حال هرچه باشد اعمال خلاف و گناهان تو او را به این شکل درآورده است و به ناچار بار دیگر او را در کنار خویش خواهی دید.

از این گفته نیک خجل زده شدم و سخت مضطرب و در حالیکه صدایم به شدت می لرزید، پرسیدم: کی ؟ کجا؟

گفت: شاید در مسیر راهی که در پیش داریم.

گفتم: کدام راه؟

گفت: بواسطه بشارتی که نکیر و منکر به تو دادند(4) جایگاه تو منطقه ای است در وادی السلام و تو باید هرچه زودتر خودت را آماده سفر به آن مکان مقدس کنی.

گفتم: وادی السلام کجاست.

گفت: مکانی است که هر مؤمن را آرزوی رسیدن به آنجاست(5) و بناچار بایستی از بیابان برهوت بگذری تا در مسیر راه از هر ناپاکی و آلودگی پاک گردی و البته بواسطه رنج و مشقتی که خواهی برد، گناهات ذوب خواهد شد، آنگاه به سلامت به مقصد خواهی رسید.

گفتم: برهوت چگونه جایی است؟

گفت: کافران و ظالمان در آن جای گرفته(6) و عذاب برزخی می شوند.

آنگاه از من خواست که خود را برای این سفر پر مشقت آماده سازیم.


بیابان برهوت

از قبر بیرون رفتیم. نیک جلو رفت و من با کمی فاصله از پشت سر او حرکت می کردم. ترس و اضطراب مرا لحظه ای آرام نمی گذاشت. هرچه جلوتر می رفتیم ...

ادامه از قسمت قبل ...

منبع: کتاب سرگذشت ارواح در برزخ/اصغر بهمنی
______________________________________

منابع:
1- بحارالانوار/ج6.باب 8
2- حکایت چهارم منازل الاخرة
3- میزان الحکمة/ج 5، ص 299
4- بحارالانوار/ج 6.باب 7. در اینصورت آندو بشیر و مبشر هستند
5- میزان الحکمة/ج 1، ص 406
6- میزان الحکمة/ج 1، ص 406

... محیط بازتر و مناظر اطراف آن، عجیب تر می شد. از نیک خواستم از من فاصله نگیرد، همدوش و هم قدمم باشد و اندکی نیز آهسته تر گام بردارد.


نیک ایستاد و گفت: تو را به من سپرده اند(1) که یار و مونست باشم. تا آنگاه که تو به سلامت قدم به وادی السلام گذاری. به همین خاطر اندکی جلوتر از تو در حرکتم تا راه را بشناسی. پس از لحظه ای سکوت بدینگونه سخنش را ادامه داد: البته اگر گناه بتواند فریبت دهد و یا به اجبار تو را همراه خود سازد، بدون شک دیرتر به مقصد خواهیم رسید.


اضطرابم بیشتر شد و از آن به بعد، هر آن احتمال آشکار شدن گناه را می دادم.مسیر راه را با همه مشکلاتش پیمودیم تا به کوهی رسیدیم که البته توانستیم با سختی فراوان خود را به اوج آن برسانیم. در چشم انداز ما بیابانی قرار داشت که از هر طرف بی انتها و آسمان آن مملو از دود و آتش بود.


نیک خیره به چشمانم گفت: این همان وادی برهوت است که اکنون فقط دورنمایی از آن را می بینی.


خودم را به نیک رساندم و گفتم: من از این وادی هراسانم. بیا از راه ایمن تری برویم.


نیک ایستاد و گفت: راه عبور تو همین است، اما تا آنجا که در توان من باشد تو را رها نخواهم کرد و در مواقع خطر نیز به یاریت خواهم شتافت.


حرف های نیک اندکی از اضطراب و وحشتم کاست، اما با اینهمه هنوز نگرانی در وجودم قابل احساس بود. لحظاتی به سکوت گذشت. سپس رو به نیک کردم و دوباره گفتم: راه امن تری وجود ندارد؟


صورتش را به سمت من چرخانید و گفت: بهتر است بدانی که روز قیامت همه مردم، چه مؤمن، چه کافر بایستی از پلی بگذرند به نام «صراط» که بر روی دوزخ قرار گرفته است(2) هرکس بتواند به سلامت از پل عبور کند، وارد بهشت خواهد شد وگرنه با کوچکترین لغزشی به قعر جهنم فرو خواهد غلطید. در عالم برزخ نیز که تنها سایه ای از بهشت و جهنم است و هرگز قابل قیاس با آن رستاخیز عظیم نیست؛ بیابان برهوتی قرار دارد که همانند پل صراط است در قیامت و بناچار باید از آن گذشت تا در صورت لیلاقت به وادی السلام رسید. اما وای بر آنانکه می مانند و به عذاب مبتلا می گردند و یا دست کم گرفتار و سرگردان می شوند.


کمی فکر کردم و گفتم: چاره ای نیست، حرکت می کنیم به امید خدا. به سمت آن دشت بی پایان به راه افتادم، هرچه پایین نر می رفتیم هوا گرم و گرمتر می شد. وقتی به سطح زمین رسیدیم، نفسم به شماره افتاد، از نیک خواستم که لحظه ای برای استراحت توقف کند اما ....

ادامه از قسمت قبل ...

منبع: کتاب سرگذشت ارواح در برزخ/اصغر بهمنی
_____________________________________
منابع:
1- نهج البلاغه خ 108
2- نهج البلاغه/ خ 83، بحارالانوار/ ج 8، باب 22


... او نپذیرفت و به راه خود ادامه داد و گفت: راه طولانی و خطرناکی در پیش داریم، بنابراین وقت را تلف نکن، زیرا هرچه زودتر برویم، زودتر خلاصی خواهیم یافت.


گفتم: من دیگر نمی توانم چون شدت گرما مرا از پا درآورده و .. در همین حال و در حالکه عرق از سر و روی من فرو می ریخت، نقش بر زمین شدم. نیک از آبی که همراه داشت به من نوشانید؛ سپس در حایکه هنوز از زخمش رنج می برد، مرا بلند کرده و بر کول خود نهاد و هچنان به مسیر ادامه داد.

از اینکه رهایم نکرد و با وجود زخمهای بی شمارش، چون دوستی مهربان برایم دل می سوزاند، خوشحال بودم و شرمگین.

یک ضربه

همینطور که به راه خویش می رفتیم، صدای وحشتناکی توجه مرا به خود جلب کرد. به سمت چپ بیابان نگاه کردم ، آنچه می دیدم باعث شد وحشتزده خود را از دوش نیک به زمین اندازم و بی اختیار خود را پشت او مخفی کنم.

دوشخص با قیافه های بزرگ و سیاه که از دهان و بینی شان، آتش و دود شعله ور بود و موهایشان بر زمین کشیده می شد، در حالیکه در دست هرکدام یک گرز آهنی تفتیده به چشم می خورد، در حرکت بودند.(1) با نگرانی به نیک گفتم: اینها کیستند، نکند به سمت ما می آیند؟!

نیک لبخندزنان گفت: نترس. اینها نکیر و منکرند، می رود از کافری که تازه از دنیا آمده، بپرسند آنچه از تو پرسیدند. گفتم اینها وحشتناکترند. گفت زیرا با کافر سرو کار دارند.

فاصله ای نشد که صدای فرود آمدن چیزی، زمین زیرپاهایم را به شدت لرزانید، وقتی از نیک علت را جویا شدم، گفت ضربه آتشینی بود که بر آن کافر فرود آمد.(2) از این به بعد نیز اینگونه صداها که زمین را به لرزه می آورد بسیار خواهی شنید.

پرتگاه عمیق
نیک مسیر راه را از روی تپه ها و گاه از درون دره هایی کوچک و بلند انتخاب می کرد تا اینکه به ناگاه خود را لب پرتگاه بزرگ و عظیمی دیدم. از نیک پرسیدم: باید از پرتگاه نیز بگذریم؟

گفت: آری عبور از این دره ها مدتها طول می کشد، بنابراین عجله کن.

با وحشت به ته دره نگاه کردم، به قدری عمیق بود که انتهایش پیدا نبود. برگشتم و به نیک گفتم: تو که دوست و همراه منی چرا اینهمه آزارم می دهی؟

گفت: چطور؟

گفتم: آیا واقعاً در این برهوت راه دیگری، که اندکی راحت تر باشد وجود ندارد؟!

نیک دستی به سرم کشید و گفت: راه عبور در این وادی بسیار است، اما هرکس را مسیری است که به ناچار باید از آن بگذرد.

با ناراحتی گفتم: آیا لیاقت من این بود که از بالا آتش و دود آزارم دهد و از پایین، تپه ها و دره های سخت و جانفرسا، محل عبورم می باشد؟!

نیک لبخندی زد و گفت: دوست من بدان این زجرها، بازتاب کردارهای زشت تو در دنیاست. اگر در این مسیر عذاب آنها را تحمل نکنی، هرگز به وادی السلام نخواهی رسید. کوچکترین عمل زشت تو در دنیا ضبط گردیده، اینها تاوان آنهاست.(3)

از آنجا که عشق رسیدن به وادی السلام را داشتم، به ناچار تن به راه سپردم و آهسته و آرام، پشت سر نیک شروع به پایین رفتن از آن دره کردم.

مدتها بارنج و مشقت بسیار مشغول پایین رفتن از دره بودیم. اما گویا اثری از انتهای آن نبو. در این فکر بودم که شاید عمق این دره نشانگر عمق گناهان من است که ناگهان، صدای ریزش سنگ لاخها، از بالای دره مرا به خود آورد.

فوراً خود را به نیک رسانیدم تا چنانچه مشکلی پیش آید، به کمکم بشتابد. وحشتزده و مضطرب، در حالیکه چشمانم از حدقه بیرون آمده بود، دیدم که مردی همراه با سنگهای کوچک و بزرگ در حال سقوط به ته دره می باشد.

نیک به من اشاره کرد و گفت: نگاه کن! به بالای دره نگاه کن، نگاه کردم هیکل بزرگ و سیاهی که قهقهه زنان شادی می کرد، بر بالای دره ایستاده بود.

نیک گفت: این هیکل، گناه آن شخصی است که در حال سقوط بود و بواسطه قدرتی که داشت، توانست ...

ادامه از قسمت قبل ...

منبع: کتاب سرگذشت ارواح در برزخ/اصغر بهمنی
_____________________________________
منابع:
1- بحارالانوار/ج 6، باب 7و8 و ج 5، ص 143
2- بحارالانوار/ج 6، باب 7
3- سوره زلزال/8آنچه در قسمتهاي قبلي گذشت

تصویر لحظه احتضار با استفاده از آیات و روایات(1)

تصوير زندگي پس از مرگ از ديدگاه آيات و روايات (2)

تصوير زندگي پس از مرگ از ديدگاه آيات و روايات (3)


منبع خبر : جهان نيوز - http://www.jahannews.com/vdcjovevyuqethz.fsfu.html 
اخبار مرتبط

آيا می‌دانستيد علت صفحه آبی مرگ ويندوز شما چیست؟
منتشر شده در تاريخ: 14/07/1393

موتوپد، موتورسیکلت یا اسلحه مرگبار؟
منتشر شده در تاريخ: 13/06/1393

چه اتفاقی برای سر حساب‌های کاربری شما بعد از مرگ خواهد افتاد؟
منتشر شده در تاريخ: 18/01/1393

علت مرگ پاول واکر : تصادف با سرعت ۱۶۰ کیلومتر
منتشر شده در تاريخ: 16/10/1392

ماجرای کامل تصادف خواننده مطرح پاپ و مرگ همسرش!
منتشر شده در تاريخ: 03/10/1392

تأمین‌اجتماعی اعلام کرد:شرایط دریافت کمک هزینه کفن و دفن
منتشر شده در تاريخ: 10/09/1392

مثلث مرگ را بشناسید/ دامی برای خانم ها و جوانان
منتشر شده در تاريخ: 27/08/1392

ماجرای مرگ اسرارآمیز دختر ایرانی در هتل دوبی
منتشر شده در تاريخ: 15/08/1392

سرانجام گروگانگیری مرگبار دختر دانشجو
منتشر شده در تاريخ: 01/08/1392

تصادفی مرگبار هنگام خروج پرسپولیسی ها از قم
منتشر شده در تاريخ: 13/07/1392

رابطه مرگبار زن جوان با 2 مرد
منتشر شده در تاريخ: 10/07/1392

مرگ مرموز یک زن با شلیک گلوله
منتشر شده در تاريخ: 01/07/1392

روایتی تازه از حادثه اتوبوس‌های مرگ
منتشر شده در تاريخ: 23/06/1392

معمای مرگ مرموز زن جوان در خانه اش
منتشر شده در تاريخ: 21/06/1392

جزییات برخورد مرگبار دو اتوبوس در اتوبان قم
منتشر شده در تاريخ: 19/06/1392

ارابه مرگ جوانان، همچنان می‌تازد
منتشر شده در تاريخ: 04/06/1392

مرگ مرد غریبه در اتاق خواب زن متاهل!
منتشر شده در تاريخ: 20/05/1392

بازيگر سينما و تلويزيون درگذشت +عکس
منتشر شده در تاريخ: 20/05/1392

جزییات تازه از مرگ سه کوهنورد ایرانی
منتشر شده در تاريخ: 14/05/1392

مرگ دختر جوان پس از 18 ساعت هتک حرمت!
منتشر شده در تاريخ: 12/05/1392

خانواده کوهنوردان جان باخته مرگ فرزندانشان را پذیرفتند
منتشر شده در تاريخ: 04/05/1392

نجات پسر اعدامی از مرگ با بخشش اولیای دم
منتشر شده در تاريخ: 28/04/1392

مرگ آتش‌نشان فداکار در سالگرد تولد دخترش
منتشر شده در تاريخ: 22/03/1392

مرگ مرموز بعد از تصادف شبانه
منتشر شده در تاريخ: 17/02/1392

مرگ مرموز زن باردار در هاله‌ای از ابهام
منتشر شده در تاريخ: 10/02/1392

مرگبار‌ترین مخدر‌های دست‌ساز دنیا
منتشر شده در تاريخ: 12/12/1391

مرگبارترین پل های دنیا +عکس
منتشر شده در تاريخ: 18/11/1391

سرقت مرگبار جوان معتاد در توهم شیشه
منتشر شده در تاريخ: 05/11/1391

قبر و عذاب قبر چیست؟
منتشر شده در تاريخ: 05/10/1391

سقوط مرگبار یک خانواده از چرخ و فلک در تبریز
منتشر شده در تاريخ: 02/08/1391

مرد هوسران به مرگ محكوم شد
منتشر شده در تاريخ: 25/06/1391

اعمالی که مرگ ناگهانی را رقم می‌زنند
منتشر شده در تاريخ: 15/06/1391

نعش کش کولر دار , قبر زیر سایه درخت وسیاهی لشگر با گریه کاملا طبیعی!!
منتشر شده در تاريخ: 11/06/1391

جزئیات جدیدی از مرگ بن‌لادن
منتشر شده در تاريخ: 11/06/1391

تصادف منجر به مرگ بدون گواهینامه قتل‌عمد نیست
منتشر شده در تاريخ: 23/05/1391

مرگ عجیب مادر و دختر شهرکردی+عکس
منتشر شده در تاريخ: 02/05/1391

سكوت مي‌كني كه صلوات نفرستي؟!
منتشر شده در تاريخ: 31/04/1391

مردی که با مرگش 5 نفر را نجات داد+عکس
منتشر شده در تاريخ: 18/03/1391

جزئيات مرگ خونين یک زن در خيابان شريعتي
منتشر شده در تاريخ: 16/01/1391

مردقبل ازمرگ نام قاتل راباخون روی دیوارنوشت
منتشر شده در تاريخ: 16/12/1390

قرار مرگبار مزاحم با زن متاهل
منتشر شده در تاريخ: 15/11/1390

هزار دلار کفن و دفن؛ نماز میت 75 دلار!
منتشر شده در تاريخ: 14/10/1390

مرگ شرور فراری در درگيری مسلحانه با پليس
منتشر شده در تاريخ: 16/09/1390

این مطلب را عروس ها بخوانند!
منتشر شده در تاريخ: 15/08/1390

توطئه مرگبار شوهر براي نو عروس
منتشر شده در تاريخ: 08/08/1390

تبرئه يا مرگ؛ عاقبت متهمين تعرض به 14 مسافر زن +عکس
منتشر شده در تاريخ: 02/08/1390

با مرگبارترين گل هاي جهان آشنا شوید
منتشر شده در تاريخ: 24/07/1390

تقليد مرگبار از سريال "5 کیلومتر تا بهشت" + عکس
منتشر شده در تاريخ: 16/06/1390

ویکی پدیا درحال مرگ است
منتشر شده در تاريخ: 17/05/1390

آخرين‌فريادهاي راننده قبل از مرگ
منتشر شده در تاريخ: 29/04/1390

برخورد مرگبار تريلي‌با پل‌هوایی +تصاویر
منتشر شده در تاريخ: 21/04/1390

یک قبر اکازیون، خانه‌هایی با 3 صاحب‌خانه!
منتشر شده در تاريخ: 06/04/1390

تاریخ احتمالی فوت خود را در این سایت محاسبه کنید!
منتشر شده در تاريخ: 04/04/1390

ردپاي كيف‌قاپ‌ها در مرگ دختر12ساله
منتشر شده در تاريخ: 02/04/1390

مرگ غریب یک غول مهربان! +تصاویر
منتشر شده در تاريخ: 11/03/1390

جزئيات مرگ نهنگ 8 متري در بندر جاسك
منتشر شده در تاريخ: 22/02/1390

جدیدترین عکس های بن لادن قبل از مرگ
منتشر شده در تاريخ: 18/02/1390

تصادف مرگبار در بزرگراه یادگارامام+تصاویر
منتشر شده در تاريخ: 07/02/1390

ترك اعتياد؛ مرگ برادر را رقم زد
منتشر شده در تاريخ: 03/02/1390

مرگ نو عروس معروف ۸۲ ساله در ماه عسل! +عکس
منتشر شده در تاريخ: 26/11/1389

واقعیتی از گذر عمر در زندگی! (عكس)
منتشر شده در تاريخ: 29/10/1389

تعقیب و گریز مرگبار در اتوبان قم (+عكس)
منتشر شده در تاريخ: 28/10/1389

تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر قیمت قبور
منتشر شده در تاريخ: 26/10/1389

نخستین قبرستان مسلمانان در ایران+عکس
منتشر شده در تاريخ: 08/09/1389

خطرناک ترین جاده های دنیا با بالاترین میزان مرگ و میر +تصاویر
منتشر شده در تاريخ: 27/08/1389

فاصله صدم ثانیه ای با مرگ! (فيلم)
منتشر شده در تاريخ: 16/08/1389

تصاویر: آنان که مرگ را به دوش می‌کشند
منتشر شده در تاريخ: 16/08/1389

گناهان یک شهید 16 ساله!
منتشر شده در تاريخ: 15/07/1389

اشك راننده ارابه مرگ براي رهايي
منتشر شده در تاريخ: 10/07/1389

پسربچه ۸ساله۱ساعت پس ازمرگ،دوباره زنده شد+عکس
منتشر شده در تاريخ: 01/07/1389

تصوير زندگي پس از مرگ از ديدگاه آيات و روايات (3)
منتشر شده در تاريخ: 07/06/1389

تصوير زندگي پس از مرگ از ديدگاه آيات و روايات (2)
منتشر شده در تاريخ: 04/06/1389

تصویر لحظه احتضار با استفاده از آیات و روایات(1)
منتشر شده در تاريخ: 03/06/1389

کاریکاتور: قبر سه طبقه!
منتشر شده در تاريخ: 28/05/1389

سردار رویانیان پدر و دختر جوان را از مرگ نجات داد
منتشر شده در تاريخ: 06/05/1389

قلب مادر بار ديگر به تپش درآمد
منتشر شده در تاريخ: 30/03/1389

شکنجه دختر و پسر جوان با شوكر تا سر حد مرگ
منتشر شده در تاريخ: 29/03/1389

شماره تلفن رند عزرائیل مسدود شد! + تصویر
منتشر شده در تاريخ: 09/03/1389

عکس: آخرین لحظه
منتشر شده در تاريخ: 01/03/1389

عکس: تابوت های آویزان!
منتشر شده در تاريخ: 28/02/1389

عکس:صندلی مرگبار
منتشر شده در تاريخ: 21/02/1389

گوش‌های پسر 6 ساله او را از مرگ نجات داد(+عکس)
منتشر شده در تاريخ: 18/02/1389

سايه مرگ بر اينترنت خراسان رضوي
منتشر شده در تاريخ: 14/02/1389

مجازات مرگ در انتظار دزد هوسران
منتشر شده در تاريخ: 06/02/1389

او با وجود مرگ مادرش، مجری‏گری کرد
منتشر شده در تاريخ: 05/02/1389

شور زندگی سمیه و خانواده اش بر دیوار مرگ!
منتشر شده در تاريخ: 29/01/1389

روایت هاشمی از لحظه مرگ یار دیرین امام (ره)
منتشر شده در تاريخ: 29/11/1388

تصادف مرگباری که کشته نداشت + عکس
منتشر شده در تاريخ: 25/11/1388

گربه‌اي كه مرگ بيماران را پيش‌بيني مي‌كند!
منتشر شده در تاريخ: 15/11/1388

توضیحات دادستان درباره مرگ خریدار مخابرات
منتشر شده در تاريخ: 21/09/1388

خريدار سهام مخابرات و همسرش جان باختند
منتشر شده در تاريخ: 21/09/1388

پايان جلال آدم خوار با مرگ رقم خورد
منتشر شده در تاريخ: 08/09/1388

دلخراشترين مرگ سال :کارگر در بين غلطک‌هاي دستگاه له شد
منتشر شده در تاريخ: 03/09/1388

تصاوير: یک روز با غسالان بهشت زهرا
منتشر شده در تاريخ: 27/08/1388

زني كه 17سال سر قبر پسرش زندگي کرد(+عکس)
منتشر شده در تاريخ: 27/08/1388

مرگ در اتاق شماره 12
منتشر شده در تاريخ: 19/08/1388

دستگيري عامل شليك‌هاي مرگبار
منتشر شده در تاريخ: 11/08/1388

مرگ مشكوك كشتي‌گير ايراني در آلمان
منتشر شده در تاريخ: 11/08/1388

ایمیلهای مرگبار 22 قربانی گرفت !
منتشر شده در تاريخ: 04/07/1388

كورس مرگبار دختر و پسر جوان
منتشر شده در تاريخ: 31/06/1388

دعواي خياباني 3 زن مرگ يكي از آنها را رقم زد
منتشر شده در تاريخ: 23/06/1388

مرگ مایکل جکسون قتل تشخیص داده شد
منتشر شده در تاريخ: 08/06/1388

گفتگو با عامل تيراندازي مرگبار
منتشر شده در تاريخ: 03/06/1388

رازگشايي از مرگ زن جوان
منتشر شده در تاريخ: 21/05/1388

بی توجهی سازمان حج و زیارت به هشدارها و پیش بینی "عمره" مرگبار
منتشر شده در تاريخ: 11/05/1388

به مرگ مشكوك فرزندم رسيدگي كنيد
منتشر شده در تاريخ: 04/05/1388

ادعای خواهر جکسون درباره مرگ برادرش
منتشر شده در تاريخ: 23/04/1388

واکنش ایرج قادری به شایعه مرگ خود
منتشر شده در تاريخ: 04/03/1388

اهداي پوست به موزه، پس از مرگ + عکس
منتشر شده در تاريخ: 27/02/1388

پيگرد عاملان مرگ پيمان ابدي
منتشر شده در تاريخ: 20/02/1388

مرگ غم‌انگیز 3قلوهای سرگردان در بیمارستان‌ها
منتشر شده در تاريخ: 15/02/1388

تله مرگ برای پسر مزاحم
منتشر شده در تاريخ: 02/02/1388

پارتي مرگ در شب چهارشنبه سوري
منتشر شده در تاريخ: 29/12/1387

اعضاي بدنم ‌را هديه كنيد
منتشر شده در تاريخ: 26/11/1387

2دختر در يك قدمي مرگ
منتشر شده در تاريخ: 10/11/1387

مرگ مرد فداکار در بزرگراه همت
منتشر شده در تاريخ: 07/11/1387

مرگ دلخراش دختر جوان پس از اصرار براي ازدواج
منتشر شده در تاريخ: 01/11/1387

گربه‌هاي خياباني، پسربچه يك ساله را از مرگ نجات دادند
منتشر شده در تاريخ: 02/10/1387

دوستي اينترنتي با مرگ دختر پايان يافت
منتشر شده در تاريخ: 17/09/1387

اسرار مرگ دختر جوان در ميهمانى شبانه
منتشر شده در تاريخ: 11/09/1387

دوستي اينترنتي دختر شهرستاني را به كام مرگ كشيد
منتشر شده در تاريخ: 10/09/1387

مرگ «بهروز وثوقي» در هاله ای از ابهام
منتشر شده در تاريخ: 12/08/1387

بخشش همسر در آستانه مجازات مرگ‌
منتشر شده در تاريخ: 23/07/1387

مزاحم تلفني، براي دختر جوان پيام مرگ ارسال مي‌كرد
منتشر شده در تاريخ: 31/06/1387

عبور مرگ از بزرگراه واشنگتن
منتشر شده در تاريخ: 14/06/1387

قلب «مهديه» دوباره به تپش افتاد
منتشر شده در تاريخ: 11/06/1387

يافته‌هاي تازه در پرونده مرگ دختر جوان
منتشر شده در تاريخ: 06/06/1387

مرگ دو دختر جوان حين تمرين تيراندازي
منتشر شده در تاريخ: 06/06/1387

سقوط مشكوك و مرگ زن 50 ساله
منتشر شده در تاريخ: 03/06/1387

سقوط مرگبار دختر 24 ساله از طبقه ششم در پارتي شبانه‌
منتشر شده در تاريخ: 30/05/1387

درخواست مرگ براي عامل اسيد پاشي‌
منتشر شده در تاريخ: 28/05/1387

مقصر بودن 3 پزشك‌ در مرگ زن جوان‌
منتشر شده در تاريخ: 24/05/1387

مرگ دختر و پسری در یك پارك تهران
منتشر شده در تاريخ: 21/05/1387

قلب‌نوعروس پس‌ازمرگ همچنان مي‌تپد
منتشر شده در تاريخ: 17/05/1387

اظهار ندامت پرستار مرگ در دادسرا
منتشر شده در تاريخ: 17/05/1387

تکذیب مرگ بیماران ناشی از قطع برق بیمارستان
منتشر شده در تاريخ: 15/05/1387

پاسخ منفي به بهنود شجاعي براي نجات از مرگ‌
منتشر شده در تاريخ: 10/04/1387

مردي که مرد، زنده شد و دوباره مرد!
منتشر شده در تاريخ: 03/04/1387

بلوتوث مرگ برای دختر جوان
منتشر شده در تاريخ: 25/03/1387

ميلياردر قاتل با جلب رضايت اولياي‌دم از مجازات مرگ نجات يافت‌
منتشر شده در تاريخ: 01/03/1387

عامل قتل 3 عضو خانواده‌ در يك قدمي مجازات مرگ‌
منتشر شده در تاريخ: 26/02/1387

فوت نوزاد 27 روزه در هاله‌اي از ابهام
منتشر شده در تاريخ: 25/02/1387

اجراي حكم قصاص بهنود شجاعي يك ماه به تعويق افتاد
منتشر شده در تاريخ: 18/02/1387

نامه محکوم به مرگ: سه روز مهلت دارم، مرا ببخشید
منتشر شده در تاريخ: 17/02/1387

مرگ مرموز زنی که برای سران آمریکا خدمات ویژه می داد
منتشر شده در تاريخ: 15/02/1387

قبر يارانه‌اي شد
منتشر شده در تاريخ: 12/02/1387

مرگ کاشف روان گردان در102سالگي
منتشر شده در تاريخ: 12/02/1387

مرگ مشکوک ميليون ها خفاش
منتشر شده در تاريخ: 08/02/1387

مرگ دانش‌آموز خردسال زير چرخ قطار تفريحي
منتشر شده در تاريخ: 05/02/1387

زندگي بعد از مرگ به روايت گوگل!
منتشر شده در تاريخ: 02/02/1387

نقشه ميليوني بيوه‌هاي مرگ
منتشر شده در تاريخ: 31/01/1387

متهم به آدمخواري به مرگ محکوم شد
منتشر شده در تاريخ: 18/01/1387

مرگ كودك 4ساله در تونل وحشت
منتشر شده در تاريخ: 17/01/1387

قاضي پرونده مرگ دايانا؟ فرضيه توطئه قتل را مردود دانست
منتشر شده در تاريخ: 14/01/1387

سقوط و مرگ دختر دبیرستانی در اصفهان
منتشر شده در تاريخ: 11/01/1387

مرده، پيش از مراسم تدفين زنده شد
منتشر شده در تاريخ: 08/12/1386

فراهم نكردن اكسيژن موجب مرگ يك مسافر در پرواز آمريكايي شد
منتشر شده در تاريخ: 07/12/1386

مرد انگليسي با داد و فرياد همسر خود را از اغما درآورد!
منتشر شده در تاريخ: 06/12/1386

مرگ ناگهاني سردبير هتاك به پيامبر
منتشر شده در تاريخ: 30/11/1386

اعتراف پرستار مرگ در دادگاه
منتشر شده در تاريخ: 04/11/1386

جدال با مرگ در سرماي کشنده
منتشر شده در تاريخ: 01/11/1386

مرغی که از فریزر زنده بیرون آمد
منتشر شده در تاريخ: 26/10/1386

مرگ 3 نفر در چادر مسافرتي
منتشر شده در تاريخ: 22/10/1386

پيگيري مرگ دختر دانشجو پس از حمله سگ هاي ولگرد
منتشر شده در تاريخ: 20/10/1386

تصاويري از جدال با مرگ در برف و بوران
منتشر شده در تاريخ: 19/10/1386

مجازات مرگ در انتظار 4 جوان هوسران
منتشر شده در تاريخ: 09/10/1386

چکش مرگ در دستان زوج سارق
منتشر شده در تاريخ: 09/10/1386

3متهم در ارتباط با مرگ بانوی پزشک در همدان
منتشر شده در تاريخ: 05/10/1386

نخستين خلبان زن به خاك سپرده مي‌شود
منتشر شده در تاريخ: 26/09/1386

مرگ زن جوان در اثر سقوط از هتل 11 طيقه
منتشر شده در تاريخ: 19/09/1386

سويچ مرگ ویندوز ویستا از کار می افتد
منتشر شده در تاريخ: 15/09/1386

شليک مرگبار مرد ناشناس به افسر پليس
منتشر شده در تاريخ: 12/09/1386

خواب سوداگران مرگ بار ديگرآشفته شد
منتشر شده در تاريخ: 05/09/1386

افشای رابطه غیراخلاقی ،مرگ جوانی را رقم زد
منتشر شده در تاريخ: 28/08/1386

با گذشت سه سال از مرگ فرد مراجعه‌كننده به يكي از بيمارستانها؛
منتشر شده در تاريخ: 24/07/1386

مادر داغدار به حرمت ماه رمضان از خونخواهی گذشت
منتشر شده در تاريخ: 19/07/1386

تصادف مرگبار در جاده آبعلي
منتشر شده در تاريخ: 15/07/1386

سایه مرگ بار دیگر بر سر متهم به قتل در شهرک غرب
منتشر شده در تاريخ: 14/07/1386

توهم مرگ همسر را رقم زد
منتشر شده در تاريخ: 09/07/1386

تصادفات همزمان با افزایش سفرها در دوماه اول تابستان،مرگ۴۵۴۰ تن را رقم زد
منتشر شده در تاريخ: 08/07/1386

مرگ غم انگیز «آرزو كوچولو» درمهد كودك
منتشر شده در تاريخ: 04/07/1386

نبش قبر برای كشف راز مرگ یك مرد
منتشر شده در تاريخ: 29/06/1386

«مرگ داغ» ۱۰ پژو سوار در یزد
منتشر شده در تاريخ: 20/06/1386

ابهام در شلیک مرگبار خیابانی
منتشر شده در تاريخ: 18/06/1386

اعظم از مجازات مرگ نجات يافت
منتشر شده در تاريخ: 14/06/1386

سایه مرگ روی سر مجرم جنسی خطرناک
منتشر شده در تاريخ: 05/06/1386

مرگ مشكوك شوهر رعنا
منتشر شده در تاريخ: 03/06/1386

عامل جنایت در زندان از مرگ حتمی نجات پیدا کرد
منتشر شده در تاريخ: 02/06/1386

مجازات مرگ در انتظار پسرانی که"ساناز" را به روز سیاه نشاندند
منتشر شده در تاريخ: 31/05/1386

مرگ پیرترین انسان
منتشر شده در تاريخ: 27/05/1386

ناگفته‌هاي هاشمي رفسنجاني از موضع امام درباره «مرگ بر آمريكا»
منتشر شده در تاريخ: 26/05/1386

دختر هشت ساله قربانی کینه جویی مرگبار شد
منتشر شده در تاريخ: 21/05/1386

رازگشایی پرونده مرگ مرموز زن جوان
منتشر شده در تاريخ: 11/05/1386

مرگ مشكوك پیرزن، قتل اعلام شد
منتشر شده در تاريخ: 10/05/1386

گربه‌ای كه زمان مرگ بیماران را پیش‌بینی می‌كند
منتشر شده در تاريخ: 08/05/1386

نجات فروشنده دوره گرد، از توطئه مرگبار زوج جوان
منتشر شده در تاريخ: 04/05/1386

جزئیات سانحه مرگبارهوایی دربرزیل
منتشر شده در تاريخ: 28/04/1386

سرقت مسلحانه مرگبار از طلافروشی
منتشر شده در تاريخ: 20/04/1386