شماره خبر:  10032    تاريخ انتشار خبر:        ام اسفند ماه سال هجری شمسي  تعداد دفعات مشاهده خبر: 3112 مرتبه تا کنون

 از پيامك سازي براي احمدي ن‍ژاد تا رواني خواندن كروبي

كروبي ،‌ مشكل رواني دارد ، به درد حواس پرتي دچار شده و همه چيز را زود فراموش مي كند . حتي دکتر (م) روانپزشک ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و پزشك معالج اش نيز اين موضوع تأييد مي كند؛ مدرك هم دارد.

اين ،‌ خبر ‌ خبري است كه رسانه هاي يك جريان خاص سياسي با آب و تاب بدان پرداخته و به نقل از كسي كه او را دكتر(م) پزشك كروبي و عضو هيات علمي دانشگاه ناميده اند مدعي شده اند كروبي كه اين روزها از شكنجه بازداشتي ها و تجاوز جنسي به آنها سخن مي گويد ، يك آدم روان پريش است ، مشكل رواني دارد و قاطي كرده است و لذا حرف ها و ادعاهايش دو ريال ارزش ندارد ... و بدين ترتيب آنچه او درباره مسائل بازداشتگاه ها گفته ،‌ارزش بررسي هم ندارد ؛‌آخر در كجاي دنيا ،‌مي آيند و به صرف ادعاي يك آدم ديوانه كه بايد بستري شود ، كميته حقيقت ياب تشكيل مي دهند تا ببنند كه راست مي گويد يا نه؟!

***
جامعه اخلاق گراي ايران ،‌ به سرعت نگران كننده اي از مباني اخلاقي فاصله مي گيرد ؛‌آن هم در دوراني كه ادبيات رسمي اش ،‌بيش از هر زمانهاي ،‌ادعاي اخلاق دارد و حتي رئيس دولت نيز براي كابينه اش ،‌استاد اخلاق منصوب كرده است.

***

وقتي دو نفر با يكديگر مشكلي ندارد ،‌ رفتارهاي متعارفي هم در قبال همديگر خواهند داشت و لابد هر كدام از آنها ديگري را فردي خوش اخلاق خواهد دانست ؛ اما اخلاق ،‌موقعي محك مي خورد كه اختلاف حسابي بين شان پديد آيد ،‌ مالي از يكي گم شود و ديگري مظنون باشد ،‌ پاي مسائل خانوادگي در ميان باشد ، ‌تضاد منافع پيش بيايد و ... .
در چنين هنگامه اي است كه ميزان پايبندي طرفين به اصول اخلاقي مشخص مي شود ؛‌وقتي كه مدام پشت سر هم سخن بگويند و يك كلاغ چهل كلاغ كنند ،‌ تهمت بزنند ،‌ شخصيت همديگر را منكوب كنند ،‌به همديگر ناسزا بگويند و ... يا زماني كه برغم اختلاف و عداوت ،‌ خويشتن داري كنند و پا از حريم اخلاق و انسانيت دراز تر ننمايند.

***
ماجراهاي سياسي ايران ، ‌به ويژه موضوع انتخابات اخير و دعواهاي ناشي از آن،‌ گذشته از تمام مسائل پيراموني شان ،‌ متضمن يك واقعيت تلخ و دردناك و گزنده هستند و ‌آن اين كه اخلاق در جامعه ايران ،‌به شدت رو به افول است و ما - بي هيچ تعارفي - با يك بحران اخلاقي تمام عيار مواجه هستيم.
نگاهي به عملكرد بسياري از سياسيون ،‌كه مديريت هاي مختلف كشور را در دست دارند يا داشته اند بيندازيد تا بي هيچ صعوبتي ببينيد كه براي حذف رقيب ،‌ چه روش هاي غيراخلاقي و مشمئز كننده اي را به سادگي آب خوردن به كار مي برند:
دروغ كه كليد همه مفاسد است ،‌چيزي شده است مانند ريگ بيابان ، ‌فراوان و ارزان ! تهمت زدن و ديگري را به انواع پليدي ها متهم ساختن نيز كه پاي ثابت تعاملات سياسي است ،‌ از كاه ،‌كوه ساختن هم كاري است روزمره ؛بدون جنجال و گرد و خاك بپا كردن هم كه نمي شود كاري از پيش برد و البته ،‌توهين و تمسخر هم كه نمك ماجراست ،‌هر چند كه آش سياست بازان بيش از اندازه شور شود!
نمونه اش همين ماجراي كروبي است و ادعاي تجاوز جنسي به برخي بازداشت شدگان و واكنش هايي كه شاهدش بوده ايم ؛ مصداقي بارز از افول اخلاق در ايران امروز!

كروبي يا راست گفته و يا بر قلمش دروغ رفته است.
اگر او ،‌موضوع تجاوز به بازداشتي ها را به دروغ مطرح كرده ،‌ مصداق همين بي اخلاقي و بي بند و باري سياسي در جامعه امروزين ماست ،‌چه آن كه براي تضعيف رقيب سياسي اش ،‌ به دروغ و تهمت روي آورده تا ثابت شود كه گذر از حريم اخلاق ،‌ روحاني و غير روحاني نمي شناسد و سيل خانمان برانداز بي اخلاقي ،‌ تبعيضي بين لباس ها و سمت هاي آدميان نمي گذارد.

اما اگر حرف هاي كروبي درست باشد ،‌ آنگاه با فاجعه اي اخلاقي - فراتر از بحران اخلاقي -مواجهيم ؛‌ نه فقط به دليل آن رفتار شرم آور با زندانيان ،كه علت به واكنش هاي سياسيون ما در قبال اين اتفاق ناگوار كه آن را كتمان كردند و گوينده خبرش را نيز رواني و مستوجب حد شرعي دانستند.

خبر صدر مطلب حاضر نيز ، به تنهايي سندي است بر لگدمال شدن اخلاق در فضا سياست و رسانه.
اين ،‌ واقعاً‌ زشت و زننده است كه در مواجهه با ادعاي كسي ،‌به جاي اين كه به آنچه گفته بپردازيم ،‌ به شخصيت طرف حمله كنيم و او را ديوانه بناميم و كاري هم نداشته باشيم كه او كيست و چه سوابقي دارد و در جامعه نيز كساني دوستدارش هستند.
جالي اينجاست كه دروغ پردازان بي اخلاق وطني ما ،‌ ياد گرفته اند كه چگونه مي توان يك دروغ را باور پذير كرد: دکتر (م) ، روانپزشک ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، اسناد پزشكي و ... ! بالاخره بايد طوري نوشت كه خواننده فريب بخورد و تصور نمايد كه آنچه مي خواند حقيقت مطلق است و الا اگر بدون اين شاخ و برگ ها ، مستقيم و به نقل از خودشان بگويند كه فلاني مشكل رواني دارد ،‌كسي كه باور نمي كند،‌بنابراين بايد دكتر ميمي باشد و هيات علمي و اسمي از سند( و نه خود سند) و ... !

اصلاً‌بيايد فرض را بر اين بگذاريم كه كروبي دروغ گفته و تمهت زده است.
آيا راهش اين است كه بيايند و شخصيت يك انسان را اين گونه در رسانه ها به لجن بشكند و برايش سناريو درست كنند كه فلاني رواني است و اسنادش هم موجود است؟!
اگر كروبي دروغ گفته و مرتكب زشتي شده است ،‌آيا اين روش نيز ناپسند و پليد نيست؟‌
به راستي آيا چنين پرداختي به موضوع اين شائبه را ايجاد نمي كند كه چون نتوانسته اند ردي بر ادعاي كروبي بيابند ،‌ شروع كرده اند به تخريب شخصيت و تخطئه سلامت رواني گوينده تا موضوع را لوث كنند و در حاشيه اين گونه خبرسازي ها ،اصل موضوع را ‌از يادها ببرند؟!

اما اگر كروبي راست گفته كه واويلايي به تمام معناست:‌ كسي حرف حقي زده و سياسيون مسلمان ما ،‌ديوانه اش مي خوانند تا دوستان مجرم شان را نجات دهند.

(گفتني است در اين ماجرا ،‌ همه اعضای هیات علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر را تكذيب كردند زيرا اين خبر ،‌در عين حالي كه عليه كروبي بود ،‌متعرض حيثيت پزشكان اين دانشگاه نيز بود زيرا در دل خود اين پيام را داشت كه آنها اسرار پزشكي بيماران خود را به جاي آن كه به عنوان امين ،‌نزد خود نگه دارند ،‌به رسانه ها مي دهند!)

دامنه بي اخلاقي ها البته به اين تصميم محفلي كه بياييد به فلاني انگ رواني بزنيم تمام نمي شود؛ در همين شب هاي ماه مبارك رمضان ،‌ يكي از مداحان سياسي معروف تهران به جاي ذكر فضائل اهل بيت (ع) بر فراز مبنر مداحي از مردم خواسته است كه سحرها ،‌كروبي و موسوي را لعنت كنند! تا بار ديگر و به تاكيد عيان گردد كه اگر اخلاق از جامعه اي قهر كرد ،‌حتي مسجد و منبر نيز از آفت مصون نمي ماند چه برسد به دفاتر احزاب و روزنامه ها و اتاق هاي دربسته اي كه سياستمداران اخلاق گراي ما در آنها براي اين و آن نسخه مي پيچند و سناريوهاي جنگ رواني مي نويسند.

البته اين بي اخلاقي ها ،‌منحصر به يك جناح سياسي نمي شود و ويروسي است كه اغلب سياست بازان و رسانه هايشان را در همه جريان هاي سياسي آلوده كرده است.

به عنوان مثال ،‌ آن همه جوك و هجويه هاي توهين آميز كه درباره احمدي نژاد ساختند و به ميليون ها نفر پيامك كردند ،‌اگر مصداق توهين و بي اخلاقي نبود ،‌پس چه بود؟

شايد گفته شود كه منظورشان نقد قدرت بوده است ولي آيا نمي دانند كه نقد قدرت با تمسخر و ورود به حريم شخصي افراد و تشبيهات بي ادبانه و الفاظ زننده و ... تفاوت دارد؟

آيا چاپ نمودار نسبت هاي فاميلي اعضاي دولت - كه در آن راست و دروغ را به هم آميختند- و توزيع گسترده آن در ايام انتخابات ، مصداق يك كلاغ و چهل كلاغ و اخلاق گريزي نبود؟ و آيا ... ؟!

مخلص كلام آن كه سر اخلاق ،‌توسط سياسيون ما و رسانه هاي آنان ،‌به وحشيانه ترين شكل ممكن در حال بريده شدن است و طرفين دعوا ،‌ به شكلي كثيف بر يكديگر مي تازند و هرگز با خود نمي انديشند كه در حال لگدمال كردن "اخلاق"ي هستند كه ثمره هزاران سال فرهنگ و تمدن يك ملت است.

فراموش نكنيم كه ميراث تاريخي و فرهنگي ما ،‌فقط تخت جمشيد و چهل ستون نيست كه اگر كسي بر ديوار آن خطي بيندازد ،‌ محكومش كنيم ،‌بلكه اخلاق و سنت هاي پسنديده رفتاري نيز بخشي از ميراث تاريخي ،‌فرهنگي و ديني ماست و كسي كه برآن پنجه افكند ،‌بسيار بيشتر از كسي كه لوحي گلي باستاني را بربايد و بشكند ،‌مستوجب نكوهش و كيفر است.

يادمان باشد كه فرزندان ما و فرزندان فرزندان ما ،‌تا ابد در اين سرزمين و در ميان فضاي اخلاقي يي كه ما برايشان ساخته ايم و مي سازيم ،‌زندگي خواهند كرد. براي آنان لجنزاري پر از بداخلاقي و بي حرمتي هاي مكرر به ارث نگذاريم.منبع خبر : عصر ايران - http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=82180 
اخبار مرتبط

مداحي كه نرخ ميليوني دارند!
منتشر شده در تاريخ: 23/08/1391

عجیب ترین وجالب ترین استفتائات از مراجع تقلید
منتشر شده در تاريخ: 15/05/1391

مهر:کت و شلوار ایرانی با مارک خارجی / مدیرانی که مارک باز شدند
منتشر شده در تاريخ: 20/03/1391

اسرار نام های حضرت فاطمه (س)
منتشر شده در تاريخ: 06/02/1391

آنقدر زشتی دروغ از بین رفته که...
منتشر شده در تاريخ: 28/09/1390

جلسه مولودی خوانی زنانه/ ابرو کمونم،عزیز جونم،شور وجودم!
منتشر شده در تاريخ: 22/04/1390

تاثیر ذکر «لاحول و لا قوه الا بالله»
منتشر شده در تاريخ: 29/03/1390

لیلة الرغائب؛ شب بخشش‌های بی‌پایان
منتشر شده در تاريخ: 19/03/1390

لقمه‌های حرام در برخی رستورانهای تهران
منتشر شده در تاريخ: 28/02/1390

شکل جدید اداره راه و ترابری اهواز: "روی قالی در پیاده رو" (تصویری)
منتشر شده در تاريخ: 08/12/1389

رد پای آبزیان حرام در فروشگاه‌های معتبر +عکس/ پاسخ مراجع
منتشر شده در تاريخ: 22/09/1389

برخي مسؤولان ایرانی نخوانند : دلیل جالب برکناری دو مقام اروپایی!
منتشر شده در تاريخ: 29/08/1389

همه فهمیدند، جز سازمان مربوطه!
منتشر شده در تاريخ: 09/06/1389

پيتزا با گوشت گراز در تهران + عكس
منتشر شده در تاريخ: 20/05/1389

"آمین" بعد از سوره حمد نماز را باطل می‌کند
منتشر شده در تاريخ: 08/04/1389

استفتایی درخصوص نگهداري سگ خانگي
منتشر شده در تاريخ: 27/03/1389

حمله به مسلمانان به خاطر نخوردن مشروب!
منتشر شده در تاريخ: 27/03/1389

شور چشمی یا چشم زخم چیست؟
منتشر شده در تاريخ: 17/03/1389

"اشرافیت را به فرهنگ تبدیل کردند"
منتشر شده در تاريخ: 09/01/1389

الکلهای خوراکی در داروخانه ها و سوپرمارکتها!
منتشر شده در تاريخ: 09/12/1388

خاطرات یک نویسنده از اجرای یک نمایش وقیح تجاوز به عنف در جشن هنر شیراز
منتشر شده در تاريخ: 09/12/1388

فروش مشکوک كتاب خاطرات خواننده زن لس آنجلسی در ميدان انقلاب!
منتشر شده در تاريخ: 08/11/1388

کارخانه‌اي که هفت سال است کار مي‌کند، امسال افتتاح مي‌شود! (+ تصاوير)
منتشر شده در تاريخ: 27/10/1388

انتقاد شدید علم الهدی از اظهارات اخیر مشایی
منتشر شده در تاريخ: 26/10/1388

فروش برگه‌های بخت آزمایی در مازندران!
منتشر شده در تاريخ: 10/09/1388

خاطراتي از شیوه زندگي شهيد بهشتي(ره)
منتشر شده در تاريخ: 23/08/1388

خاطره قالیباف از رویت امام زمان در خواب
منتشر شده در تاريخ: 15/05/1388

محل سکونت 60 درصد مسئولان کشور
منتشر شده در تاريخ: 14/05/1388

در محضر مرحوم علامه کرباسچیان:آدم شویم
منتشر شده در تاريخ: 18/04/1388

تبلیغ رسمی یک فرقه ضاله در خیابان‏های تهران
منتشر شده در تاريخ: 02/03/1388

احمدی نژاد، ناگفته های ژنو را روایت کرد
منتشر شده در تاريخ: 23/02/1388

داستان نفوذ چشم بادامی ها در بازار کالاهای مذهبی
منتشر شده در تاريخ: 10/02/1388

احمدی‏نژاد: بیسکوئیت مال اداره است يا شخصي است؟
منتشر شده در تاريخ: 07/02/1388

صحبت های ضبط شده پسر احمدی نژاد و کتابی درباره زندگی رئیس جمهور
منتشر شده در تاريخ: 06/02/1388

ناگفته‌های رفسنجانی از آغاز اختلاف آیت‌الله منتظری با امام
منتشر شده در تاريخ: 30/01/1388

ماجرای ترک سیگار میرحسین موسوی
منتشر شده در تاريخ: 24/01/1388

تبلیغ ناشر کتاب "آیات شیطانی" در ایران
منتشر شده در تاريخ: 24/01/1388

سخنرانی منتشرنشده‏ شهید آوینی درباره سینما
منتشر شده در تاريخ: 20/01/1388

مسافر پرواز 1276 به مقصد تهران
منتشر شده در تاريخ: 16/01/1388

مدعي پيامبري روانه تيمارستان شد
منتشر شده در تاريخ: 19/12/1387

گزارش خواندنی خبرنگار آمریکایی از مشهد و حرم امام رضا (ع)
منتشر شده در تاريخ: 18/12/1387

فاطمه رجبی: در خفقان به سر می‌برم
منتشر شده در تاريخ: 18/12/1387

چند درصد ایرانی ها مذهبی اند؟
منتشر شده در تاريخ: 03/12/1387

فرد مدعي پيامبري در ساوجبلاغ دستگير شد
منتشر شده در تاريخ: 27/11/1387

مصاحبه با خواننده معروف لس‌آنجلسي با نام مستعار در يك روزنامه پر تيراژ
منتشر شده در تاريخ: 19/10/1387

گنجي: وجود خدا را هم نمي‌شود اثبات كرد
منتشر شده در تاريخ: 04/10/1387

اعدام یک مدعی امامت در قم
منتشر شده در تاريخ: 02/10/1387

بچه ها در این موبایل ها چه تصويرهاي ناهنجاري به يكديگر نشان مي‌دهند
منتشر شده در تاريخ: 21/09/1387

6 روش تبليغ گسترده مسيحيت در ايران
منتشر شده در تاريخ: 18/09/1387

آیت الله نوری همدانی: شطرنج فی نفسه حرام است اما...
منتشر شده در تاريخ: 10/09/1387

ادعای خدایی در خوزستان!
منتشر شده در تاريخ: 02/09/1387

نامه جنبش عدالتخواه به ستاد امر به معروف
منتشر شده در تاريخ: 29/08/1387

موضوع: دستور العمل ختم صلوات!
منتشر شده در تاريخ: 20/08/1387

حاج احمد آقا: از نظر امام فتح خرمشهر بهترین زمان برای پایان جنگ بود
منتشر شده در تاريخ: 18/08/1387

خريد تجهيزات ماهواره خيانت به خانواده
منتشر شده در تاريخ: 11/08/1387

تاکید آيت الله سبحاني بر تفكيك دختر و پسر در دانشگاه
منتشر شده در تاريخ: 20/07/1387

پیشنهاد تشکیل قوه امر به معروف و نهی از منکر
منتشر شده در تاريخ: 18/07/1387

رواج شيطان پرستي در ايران
منتشر شده در تاريخ: 09/07/1387

توهين مكرر كوكاكولا به اسلام و بي تفاوتي مسيولان
منتشر شده در تاريخ: 04/07/1387

تبليغ شركت صهيونيستي در ورزشگاه مشهد
منتشر شده در تاريخ: 27/06/1387

واكنش دفتر رييس جمهوري به بيانيه احمد توكلي
منتشر شده در تاريخ: 27/06/1387

ادعای مضحک شرق شناس آلمانی:پیامبري به نام محمد وجود نداشته
منتشر شده در تاريخ: 24/06/1387

پسر 17 ساله، رابط قلابی امام زمان
منتشر شده در تاريخ: 20/06/1387

حائری شیرازی: زيبارويان تلويزيون روزه را باطل مي كنند
منتشر شده در تاريخ: 16/06/1387

چقدر خنده داره که...!
منتشر شده در تاريخ: 14/06/1387

آدامس اوربيت حلال است يا حرام؟
منتشر شده در تاريخ: 12/06/1387

امام جمعه مهریز:زنان بدحجاب مانند الاغ های پالان دار هستند
منتشر شده در تاريخ: 09/06/1387

آيت‌الله يزدي: خواندن ترجمه قرآن، خواندن قرآن نيست
منتشر شده در تاريخ: 09/06/1387

یک طلبه خوش ذوق واين بار قطعي برق
منتشر شده در تاريخ: 30/05/1387

طلبه سيرجاني به 23 ماه حبس محكوم شد
منتشر شده در تاريخ: 23/05/1387

حضور دختر و پسرجوان در عطرفروشي های مترو انحراف از اسلام است
منتشر شده در تاريخ: 21/05/1387

ايرانيان و معضل همه روزه‌اي به نام صف!
منتشر شده در تاريخ: 20/05/1387

توزيع سي‌دی معرفی فرقه بهائيت در تهران
منتشر شده در تاريخ: 15/05/1387

خاطرات ناطق نوري از سمتش در دفتر رهبري
منتشر شده در تاريخ: 14/05/1387

17 ميليون تومان شهريه يك دانش آموز
منتشر شده در تاريخ: 03/05/1387

نامه‌ي خداحافظي پهلوان ایران خطاب به ملت
منتشر شده در تاريخ: 03/05/1387

حاشيه‌هاي سفر/ جليلي در first classننشست
منتشر شده در تاريخ: 03/05/1387

ماجرای شهادت شهید عباس دوران؛
منتشر شده در تاريخ: 30/04/1387

طلبه سيرجاني همچنان در بازداشت به سر مي‌برد
منتشر شده در تاريخ: 29/04/1387

روایت کارگزاران از ایده 50 هزارتومانی کروبی
منتشر شده در تاريخ: 23/04/1387

آيت‌الله اشتهاردي به ملكوت اعلي پيوست
منتشر شده در تاريخ: 19/04/1387

ناطق نوری: روحانیون نترسند؛ اثبات کنند فلان کس کاخ دارد
منتشر شده در تاريخ: 18/04/1387

استفاده از اماکن ورزشی برای رقص ممنوع
منتشر شده در تاريخ: 16/04/1387

حمله بی سابقه فاطمه رجبی به قالیباف
منتشر شده در تاريخ: 06/04/1387

همسر شهید رجایی:رجایی اگر بود رفتاری مثل گذشته نداشت
منتشر شده در تاريخ: 05/04/1387

بیانیه دفتر آیت الله مکارم درباره پالیزدار
منتشر شده در تاريخ: 02/04/1387

روایت ولایتی از سفره شراب در زیمبابوه و تقید مذهبی آیت الله خامنه ای
منتشر شده در تاريخ: 23/03/1387

یک خبر مهم در مورد پاليزدار
منتشر شده در تاريخ: 23/03/1387

مخالفت با برگزاري کنسرت کريس دي برگ
منتشر شده در تاريخ: 22/03/1387

دومین نماینده هم به اتهام اخلاقی بازداشت شد
منتشر شده در تاريخ: 22/03/1387

اطلاعات تازه‌‌اي از تبليغ بت‌پرستي در ايران
منتشر شده در تاريخ: 13/03/1387

آيت‌الله مكارم: حامل رحم اجاره‌اي با نوزاد محرم مي‌شود
منتشر شده در تاريخ: 12/03/1387

روايت خواندني منجي رفسنجاني از ترور
منتشر شده در تاريخ: 07/03/1387

چشم ما به تبليغ «بت‌پرستي» ‌روشن!
منتشر شده در تاريخ: 05/03/1387

نکاتی درباه باجگيري يك سايت خبري
منتشر شده در تاريخ: 02/03/1387

توليد فاضلاب جعلي براي حفظ آبرو مقابل وزير
منتشر شده در تاريخ: 31/02/1387

خاطره فوتبالی ابطحی: شمخانی باید برقصه!
منتشر شده در تاريخ: 30/02/1387

مديريت امام‌زمان و وظيفه ما
منتشر شده در تاريخ: 23/02/1387

هورا كشيدن و كف زدن در برنامه‌هاي كودك قابل پذيرش نیست
منتشر شده در تاريخ: 23/02/1387

اسلام آوردن جوان چيني در اراك
منتشر شده در تاريخ: 19/02/1387

ابعاد تازه‌اي از قتلهاي زنجيره‌اي از زبان حسينيان
منتشر شده در تاريخ: 18/02/1387

حمله عجيب عبدالله شهبازي به حجت‌الاسلام حسينيان
منتشر شده در تاريخ: 15/02/1387

نظر آيت الله صانعي در مورد اجراي حكم سنگسار
منتشر شده در تاريخ: 07/02/1387

نظر مراجع در مورد ماءالشعير الکل دار
منتشر شده در تاريخ: 01/02/1387

اعتراف سلمان رشدی پس از 18 سال
منتشر شده در تاريخ: 20/01/1387

ابطحي: صداي سياوش قميشي قشنگ است...!!!
منتشر شده در تاريخ: 19/01/1387

توضیحات نماینده بالتیکا درباره ماءالشعیر الکلی
منتشر شده در تاريخ: 19/01/1387

ماء‏الشعير الکل‏دار در فروشگاه‌هاي تهران
منتشر شده در تاريخ: 18/01/1387

ساخت فیلم موهن به پیامبر توسط یک ایرانی
منتشر شده در تاريخ: 11/01/1387

دغدغه های آيت‌الله سيستاني درباره اوضاع فرهنگي و فكري ايران
منتشر شده در تاريخ: 10/01/1387

انتشار اینترنتی فیلم نماینده هلند علیه اسلام
منتشر شده در تاريخ: 10/01/1387

تجلیل روزنامه‌نگار خارج نشین از حالات آیت الله خامنه‌ای در سلول
منتشر شده در تاريخ: 10/01/1387

پرده‌برداري از گنبد جديد حرم جوانترين امام
منتشر شده در تاريخ: 08/01/1387

شایعات درمورد آیت‏الله بهجت تکذیب شد
منتشر شده در تاريخ: 24/12/1386

کسی با زور به بهشت نمی رود
منتشر شده در تاريخ: 21/12/1386

یک زن مدعی عرفان: خدا برایم جفت بهشتی فرستاده
منتشر شده در تاريخ: 02/12/1386

ادعاي شرم‌آور يك اسقف درباره مسيح
منتشر شده در تاريخ: 01/12/1386

مرگ ناگهاني سردبير هتاك به پيامبر
منتشر شده در تاريخ: 30/11/1386

بی اطلاعی یک مسئول قرآنی از تعداد سوره ها
منتشر شده در تاريخ: 24/11/1386

یک طلبه خوش ذوق و قطعی گاز
منتشر شده در تاريخ: 17/11/1386

زن شياد خود را نماينده پيامبر معرفي مي کرد
منتشر شده در تاريخ: 14/11/1386

آیاسروش، نزول قرآن از جانب خدا را انكار كرده است؟
منتشر شده در تاريخ: 14/11/1386

واكنش مناسب رئيس‌جمهور به برخي دخالت ها در عزاداري
منتشر شده در تاريخ: 27/10/1386

عزاداري انگليسي صهيونيستي نميخواهيم
منتشر شده در تاريخ: 25/10/1386

طرح سيا براي براندازي تشيع
منتشر شده در تاريخ: 25/10/1386

فعال شدن پلیس هیئت ها در کرج
منتشر شده در تاريخ: 25/10/1386

راه‌اندازي وب‌سايت ويژه محرم
منتشر شده در تاريخ: 24/10/1386

تعويض رايگان تمثال‌ها با تصاوير عاشورايي
منتشر شده در تاريخ: 22/10/1386

آگهی مولودی خوانی خانم دلیری همراه با شو لباس
منتشر شده در تاريخ: 06/10/1386

آيت الله مكارم:گاهي مجالس عزاداري خوب است و شيوه عزاداري در شان ائمه (ع) نيست
منتشر شده در تاريخ: 13/09/1386